Giải pháp Lưu trữ dữ liệu lớn
Giải Pháp Tổng Thể phục vụ cho việc lưu trữ dữ liệu lớn. Mô hình kết nối tổng thể 02 máy chủ x3650M5 chạy dịch vụ fileservice làm cluster (High-Avaibility) cho nhau, cùng gánh tải song hành với cơ ché file scale-out active-active 01 tủ đĩa V3700 chứa ~ 140TB ban đầu (có thể nâng ...