HP BL420C – 16CORE

0/tháng
 • Giá khuyến mãi
 • Không gian máy chủ
 • Công suất
 • Băng thông trong nước
 • Băng thông quốc tế
 • 1 GbpsỔ cắm mạng
 • Địa chỉ IP tĩnh

CO-PLATINUM

3500000/tháng
 • Giá khuyến mãi
 • Rack 1U Không gian máy chủ
 • 400W Công suất
 • 1GbpsBăng thông trong nước
 • 20MbpsBăng thông quốc tế
 • 1 GbpsỔ cắm mạng
 • 1Địa chỉ IP tĩnh

CO-GOLD

2500000/tháng
 • Giá khuyến mãi
 • Rack 1U Không gian máy chủ
 • 400W Công suất
 • 700MbpsBăng thông trong nước
 • 15MbpsBăng thông quốc tế
 • 1 GbpsỔ cắm mạng
 • 1Địa chỉ IP tĩnh

CO-TITAN

1800000/tháng
 • Giá khuyến mãi
 • Rack 1U Không gian máy chủ
 • 400W Công suất
 • 500MbpsBăng thông trong nước
 • 10MbpsBăng thông quốc tế
 • 1 GbpsỔ cắm mạng
 • 1Địa chỉ IP tĩnh

CO-SILVER

1500000/tháng
 • Giá khuyến mãi
 • Rack 1U Không gian máy chủ
 • 400W Công suất
 • 300 MbpsBăng thông trong nước
 • 5MbpsBăng thông quốc tế
 • 1 GbpsỔ cắm mạng
 • 1Địa chỉ IP tĩnh